Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Statuten

Onze statuten zijn hier te downloaden als pdf.

De file is beveiligd met een wachtwoord. Een wachtwoord is op te vragen op ons emailadres info@steppingstonesforafrica.org.

Formele doel van de stichting

Het in onze statuten geformuleerde doel van de Nederlandse Stichting Stepping Stones for Africa luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel:

  • Het ondersteunen van personen of organisaties in ontwikkelingslanden die zich individueel of professioneel inzetten voor doelen op het gebied van armoedebestrijding (en alle daaraan gerelateerde gebieden), en die geconfronteerd worden met een tekort aan middelen om deze doelen te realiseren;
  • Met haar activiteiten een opstap (“stepping stone”) te geven aan de onder hierboven bedoelde personen en organisaties om zo hun doel te kunnen verwezenlijken; en
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van financiële middelen, materialen en/of deskundigheid, op éénmalige, project- of duurzame basis.
Statuten Ghanese NGO

In augustus 2016 is Stepping Stones for Africa ook in Ghana officieel geregistreerd als NGO. Hierdoor zijn wij in staat om effectiever te functioneren binnen de Ghanese regels.

De (engelstalige) statuten van onze Ghanese NGO zijn hier te downloaden.

Sponsoren en adviseurs

Wij danken de volgende sponsoren en adviseurs voor de steun bij de oprichting van Stepping Stones for Africa in 2006, en voor doorlopend advies:

Stichting Fonds De Trut, Amsterdam
Nouwen Notarissen, Rotterdam
Joost Winnubst, Woerden

Algemeen Nut Beogende Instelling